Dr.-Ing. Jakob Albert

Dr.-Ing. Jakob Albert

Group Leader
Dr.-Ing. Jakob Albert
FAU Erlangen-Nürnberg / Chair of Chemical Engineering I (Reaction Engineering) , esp. Biomass and sustainable production of platform chemicals

Person

Publications

Patrick Schühle, Maximilian Schmidt, Leonhard Schill, Anders Riisager, Peter Wasserscheid, Jakob Albert (2020)
Bukowski A, Schill L, Nielsen D, Mossin S, Riisager A, Albert J (2020)
Hesselmann Christina, Wolf Torsten, Galgon Florian, Koerner Carolin, Albert Jakob, Wasserscheid Peter (2020)
Dorothea Voß, Regina Dietrich, Maria Stuckart, Jakob Albert (2020)
Wolf T, Fu Z, Ye J, Heßelmann C, Pistor J, Albert J, Wasserscheid P, Körner C (2020)
Reichert J, Maerten S, Meltzer K, Tremel A, Baldauf M, Wasserscheid P, Albert J (2019)
Collians Dimitris, Godlewski Jane, Velasquez Juan, Dziezok Peter, Kehrer Matthias, Nagengast Jens, Kadar Julian, Taccardi Nicola, Albert Jakob, Wasserscheid Peter (2019)
Kadar J., Heene-Würl N., Hahn S., Nagengast J., Kehrer M., Taccardi N., Collias D., Dziezok P., Wasserscheid P., Albert J. (2019)
Stiegler T, Meltzer K, Tremel A, Baldauf M, Wasserscheid P, Albert J (2019)
T. Stiegler, K. Meltzer, A. Tremel, M. Baldauf, P. Wasserscheid, J. Albert (2019)
Runge P, Sölch C, Albert J, Wasserscheid P, Zöttl G, Grimm V (2019)
Dorothea Voß, Sebastian Ponce, Stefanie Wesinger, Bastian J.M. Etzold, Jakob Albert (2019)
Simon Rauch, Frank Piepenbreier, Dorothea Voss, Jakob Albert, Martin Hartmann (2019)
Claußnitzer J, Bertleff B, Korth W, Albert J, Wasserscheid P, Jess A (2019)
Ponce S., Trabold M., Drochner A., Albert J., Etzold B. (2019)
Kehrer M, Mehler J, Taccardi N, Nagengast J, Kadar J, Collias D, Dziezok P, Wasserscheid P, Albert J (2018)
Nagengast J, Hahn S, Taccardi N, Kehrer M, Kadar J, Collias D, Dziezok P, Wasserscheid P, Albert J (2018)
Bertleff B, Claußnitzer J, Goebel R, Korth W, Skiborowski M, Wasserscheid P, Jess A, Albert J (2018)
Preuster P, Albert J (2018)
Albert J, Wasserscheid P, Bertleff B, Claußnitzer J, Korth W, Jess A (2017)
Albert J, Huber G, Argyropoulos D, Matharu A, Bitter H, Stevens C, Herou S, Wilson K, Clark J, Pant D, Cabrera-Rodríguez CI, Samec J (2017)
Albert J, Wasserscheid P, Jess A, Kern C, Pöhlmann F, Glowienka K (2016)
Reichert J, Brunner B, Jess A, Wasserscheid P, Albert J (2015)
Albert J, Wolfel R, Bosmann A, Wasserscheid P (2012)