Prof. Dr. Alexander Martin

Prof. Dr. Alexander Martin

Chair Holder
Prof. Dr. Alexander Martin
FAU Erlangen-Nürnberg / Chair of Economy, Discrete Optimization, Mathematics (EDOM)

Person

Publications

Hümbs Lukas, Martin Alexander, Schewe Lars (2022)
Aigner KM, Schaumann P, von Loeper F, Martin A, Schmidt V, Liers F (2022)
Grimm V, Martin A, Sölch C, Weibelzahl M, Zöttl G (2022)
Baermann Andreas, Martin Alexander, Schneider Oskar (2021)
Aigner KM, Clarner JP, Liers F, Martin A (2021)
Frauke Liers, Alexander Martin, Maximilian Merkert, Nick Mertens, Dennis Michaels (2021)
Krug Richard, Leugering Guenter, Martin Alexander, Schmidt Martin, Weninger Dieter (2021)
Thiago Nepomuceno, Tiago Carneiro, Paulo Henrique Maia, Muhammad Adnan, Thalyson Nepomuceno, Alexander Martin (2020)
Liers Frauke, Martin Alexander, Merkert Maximilian, Mertens Nick, Michaels Dennis (2020)
Patrick Gemander, Wei Kun Chen, Dieter Weninger, Leona Gottwald, Ambros Gleixner, Alexander Martin (2020)
Hupp L, Kapolke M, Liers F, Martin A, Weismantel R (2020)
Robert Burlacu, Herbert Egger, Martin Groß, Alexander Martin, Marc E. Pfetsch, Lars Schewe, Mathias Sirvent, Martin Skutella (2019)
Gamrath Gerald, Gleixner Ambros, Koch Thorsten, Miltenberger Matthias, Kniasew Dimitri, Schlögel Dominik, Martin Alexander, Weninger Dieter (2019)
Kufner T., Leugering G., Martin A., Medgenberg J., Schelbert J., Schewe L., Stingl M., Strohmeyer C., Walther M. (2019)
Chen Weikun, Gemander Patrick, Gleixner Ambros, Gottwald Leona, Martin Alexander, Weninger Dieter (2019)
Gugat Martin, Leugering Günter, Martin Alexander, Schmidt Martin, Sirvent Mathias, Wintergerst David (2018)
Gugat Martin, Leugering Günter, Martin Alexander, Schmidt Martin, Sirvent Mathias, Wintergerst David (2018)
Burlacu Robert, Egger Herbert, Groß Martin, Martin Alexander, Pfetsch Marc, Schewe Lars, Sirvent, Skutella Martin (2017)
Hiller Benjamin, Koch Thorsten, Pfetsch MarcE., Schmidt Martin, Geißler Björn, Henrion René, Joormann Imke, Martin Alexander, Morsi Antonio, Römisch Werner, Schewe Lars, Schultz Rüdiger, Steinbach MarcC. (2017)
Leugering Günter, Martin Alexander, Schmidt Martin, Sirvent Mathias (2017)
A.~Bärmann, A.~Martin, H.~Schülldorf (2017)
Heidt A, Helmke H, Kapolke M, Liers F, Martin A (2016)
Journal of Air Transport Management
Liers F, Martin A, Pape S (2016)
Grimm V, Martin A, Schmidt M, Weibelzahl M, Zöttl G (2016)
Grimm V, Martin A, Weibelzahl M, Zöttl G (2016)
L.~Schewe, T.~Koch, A.~Martin, M.~Pfetsch (2015)
Gamrath G., Koch T., Martin A., Miltenberger M., Weninger D. (2015)
Mathematical Programming Computation
B酺mann A., Heidt A., Martin A., Pokutta S., Thurner Ch. (2015)
A.~Bärmann, F.~Liers, A.~Martin, M.~Merkert, Ch.~Thurner, D.~Weninger (2015)
Geißler B, Martin A, Morsi A, Schewe L (2015)
Pfetsch M., Fügenschuh A., Geißler B., Geißler N., Gollmer R., Hiller B., Humpola J., Koch T., Lehmann T., Martin A., Morsi A., Rövekamp J., Schewe L., Schmidt M., Schultz R., Schwarz R., Schweiger J., Stangl C., Steinbach M., Vigerske S., Willert B. (2015)
Pruckner Marco, Thurner Christoph, Martin Alexander, German Reinhard (2014)
M.~Pruckner, C.~Thurner, A.~Martin, R.~German (2014)
A.~Martin, J.~Müller, S.~Pokutta (2014)
Heidt A, Helmke H, Liers F, Martin A (2014)
Fügenschuh A, Geißler B, Gollmer R, Hayn C, Henrion R, Hiller B, Humpola J, Koch T, Lehmann T, Martin A, Mirkov R, Morsi A, Rövekamp J, Schewe L, Schmidt M, Schultz R, Schwarz R, Schweiger J, Stangl C, Steinbach M, Willert B (2014)
Koch T., Martin A., Pfetsch M. (2013)
Facets of Combinatorial Optimization: Festschrift for Martin Grötschel
R.~Borndörfer, N.-D.~Hoang, M.~Karbstein, T.~Koch, A.~Martin (2013)
O.~Kolb, A.~Morsi, J.~Lang, A.~Martin (2012)
Geißler B, Martin A, Morsi A, Schewe L (2012)
A.~Morsi, ler B.~Geiß, A.~Martin (2012)
Martin A, Klamroth K, Lang J, Leugering G, Morsi A, Oberlack M, Ostrowski M, Rosen R (2012)
C.E.~Ferreira, U.~Günther, A.~Martin (2012)
Armbruster M., Fügenschuh M., Helmberg Ch., Martin A. (2012)
Martin A., Pokutta S., Schewe L. (2012)
Domschke P, Geissler B, Kolb O, Lang J, Martin A, Morsi A (2011)
Geissler B, Kolb O, Lang J, Leugering G, Martin A, Morsi A (2011)
Göllner T., Günther U., Hess W., Martin A., Ulbrich S. (2011)
Martin A., ler B.Geiß, Hayn C., Morsi A., Schewe L., Hiller B., Humpola J., Koch T., Lehmann T., Schwarz R., Schweiger J., Pfetsch E., Schmidt M., Steinbach M., Willert B., Schultz R. (2011)
Ederer T., U.~Lorenz, A.~Martin, J.~Wolf (2011)
ler B.Geiß, Martin A., Morsi A., Schewe L. (2011)
ler B.~Geiß, O.~Kolb, J.~Lang, G.~Leugering, A.~Martin, A.~Morsi (2010)
Göllner T., U.~Günther, Hess W., A.~Martin, Ulbrich S. (2010)
A.~Martin, J.~Müller, S.~Pokutta (2010)
D.~Mahlke, A.~Martin, S.~Moritz (2010)
M.~Wäldele, H.~Birkhofer, A.~Fügenschuh, A.~Martin (2009)
A.~Fügenschuh, S.~Göttlich, M.~Herty, C.~Kirchner, A.~Martin (2009)
A.~Fügenschuh, ler B.~Geiß, A.~Martin, A.~Morsi (2009)
A.~Epe, D.~Mahlke, A.~Martin, H.-J.~Wagner, C.~Weber, O.~Woll, A.~Zelmer (2009)
E.~Handschin, D.~Mahlke, A.~Martin, C.~Rehtanz, D.~Waniek, A.~Zelmer (2009)
G.~Leugering, A.~Martin, M.~Stingl (2008)
A.~Fügenschuh, H.~Homfeld, A.~Huck, A.~Martin, Y.~Zhi (2008)
A.~Fügenschuh, W.~Hess, L.~Schewe, A.~Martin, S.~Ulbrich (2008)
A.~Fügenschuh, S.~Göttlich, M.~Herty, A.~Klar, A.~Martin (2008)
M.~Armbruster, Ch.~Helmberg, M.~Fügenschuh, A.~Martin (2008)
SIAM Journal on Discrete Mathematics
Anderl A., Kormann M., Rollmann T., Wu Z., Martin A., Ulbrich S., Günther U. (2007)
D.~Mahlke, A.~Martin, S.~Moritz (2007)
D.~Mahlke, A.~Martin, A.~Zelmer (2007)
E.~Handschin, D.~Waniek, A.~Martin, D.~Mahlke, A.~Zelmer (2007)
A.~Eisenblätter, H.-F.~Geerdes, T.~Koch, A.~Martin, R.~Wessäly (2006)
Mathematical Methods of Operations Research
A.~Fügenschuh, A.~Martin (2006)
Günther U., Martin A., Ritter K., Wagner T. (2006)
A.~Fügenschuh, M.~Herty, A.~Klar, A.~Martin (2006)
M.~Armbruster, M.~Fügenschuh, Ch.~Helmberg, N.~Jetchev, A.~Martin (2006)
A.~Martin, M.~Möller, S.~Moritz (2006)
T.~Achterberg, T.~Koch, A.~Martin (2006)
Operations Research Letters
M.~Armbruster, M.~Fügenschuh, Ch.~Helmberg, N.~Jetchev, A.~Martin (2005)
T.~Achterberg, T.~Koch, A.~Martin (2005)
Operations Research Letters
H.~Marchand, A.~Martin, R.~Weismantel, L.A.~Wolsey (2002)
J.~Bokowski, A.~Martin (2002)
R.E.~Bixby, A.~Martin (2000)
Informs Journal on Computing
R.~Borndörfer, C.E.~Ferreira, A.~Martin (1998)
SIAM Journal on Optimization
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1997)
C.E.~Ferreira, A.~Martin, Souza C.C.~de, R.~Weismantel, L.A.~Wolsey (1996)
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
European Journal of Combinatorics
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
Computers & Mathematics with Applications
C.E.~Ferreira, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
SIAM Journal on Discrete Mathematics
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
M.~Jünger, A.~Martin, G.~Reinelt, R.~Weismantel (1994)
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1993)
A.~Martin, R.~Weismantel (1993)
CWI quarterly / Centrum voor Wiskunde en Informatica