Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schlücker

Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schlücker

Head of Chair
Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schlücker
FAU Erlangen-Nürnberg / Chair of Process Machines and Plant Engineering

Person

Publications

Steger Daniel, Regensburger Christoph, Pham Jenny, Schluecker Eberhard (2021)
Hader Michael, Streit Simon, Rosin Andreas, Gerdes Thorsten, Wadepohl Martin, Bekeschus Sander, Fietkau Rainer, Frey Benjamin, Schluecker Eberhard, Gekle Stephan, Gaipl Udo S. (2021)
Eppinger B., Steger D., Regensburger C., Karl J., Schlücker E., Will S. (2021)
Pircher Thomas, Pircher Bianca, Schluecker Eberhard, Feigenspan Andreas (2021)
Philipp Temme, Adrian Körzendörfer, Jörg Hinrichs, Eberhard Schlücker (2021)
Schlücker E, Hertweck B, Schimmel S, Wellmann P (2021)
Michael Rückert, Lisa Deloch, Benjamin Frey, Eberhard Schlücker, Rainer Fietkau, Udo S. Gaipl (2021)
Karin Weitbrecht, Stefan Schwab, Christoph Rupp, Evi Bieler, Markus Dürrenberger, Gottfried Bleyer, Stefan Schumacher, Hanns Heinz Kassemeyer, René Fuchs, Eberhard Schlücker (2021)
Thomas G. Steigerwald, Eberhard Schlücker (2021)
Anna Carina Luise Kimmel, Eberhard Schlücker (2021)
Eberhard Schlücker (2021)
Eberhard Schlücker, Anna Carina Luise Kimmel (2021)
Steger D, Regensburger C, Eppinger B, Will S, Karl J, Schlücker E (2020)
Saskia Schimmel, Ines Kobelt, Lukas Heinlein, Anna Carina L. Kimmel, Thomas G. Steigerwald, Eberhard Schlücker, Peter Wellmann (2020)
Michael Hader, Deniz Pinar Savcigil, Andreas Rosin, Philipp Ponfick, Stephan Gekle, Martin Wadepohl, Sander Bekeschus, Rainer Fietkau, Benjamin Frey, Eberhard Schlücker, Udo S. Gaipl (2020)
A. Gamil, A. Al-Abadi, M. Schiessl, F. Schatzl, E. Schlucker (2019)
Seitz Christoph, Ruckert Michael, Deloch Lisa, Weiss Eva-Maria, Utz Sebastian, Izydor Marika, Ebel Nina, Schluecker Eberhard, Fietkau Rainer, Gaipl Udo S., Frey Benjamin (2019)
Rueckert M., Seitz C., Deloch L., Weiss E. -M, Utz S., Izydor M., Ebel N., Schluecker E., Fietkau R., Gaipl U. S., Frey B. (2019)
Steger D, Regensburger C, Schlücker E (2019)
Krueger Marcus, Richter Peter, Strauch Sebastian M., Nasir Adeel, Burkovski Andreas, Antunes Camila A., Meissgeier Tina, Schluecker Eberhard, Schwab Stefan, Lebert Michael (2019)
Steger D, Regensburger C, Eppinger B, Will S, Karl J, Schlücker E (2019)
Kimmel ACL, Malkowski TF, Griffiths S, Hertweck B, Steigerwald TG, Freund LP, Neumeier S, Goken M, Speck JS, Schluecker E (2018)
Schimmel S., Duchstein P., Steigerwald T., Kimmel A., Schlücker E., Zahn D., Niewa R., Wellmann P. (2018)
Körzendörfer A, Temme P, Schlücker E, Hinrichs J, Nöbel S. (2018)
Zuercher M., Feuerecker J., Pohrer B., Holweger W., Späth C., Knöthig V., Schlücker E. (2018)
Staub S, Bazan P, Braimakis K, Müller D, Regensburger C, Scharrer D, Schmitt P, Steger D, German R, Karellas S, Pruckner M, Schlücker E, Will S, Karl J (2018)
Gamil A., Al-Abadi A., Schatzl F., Schluecker E. (2018)
Steger D, Weinrich A, Kögler A, Alt N, Schlücker E (2017)
Schimmel S., Koch M., Macher P., Kimmel A., Steigerwald T., Alt N., Schlücker E., Wellmann P. (2017)
Baser H., Schwieger W., Freitag D., Steigerwald T., Schluecker E. (2017)
Marika Izydor, Markus Hainthaler, Udo S. Gaipl, Benjamin Frey, Eberhard Schluecker (2017)
Häusler J., Neudert L., Mallmann M., Niklaus R., Kimmel A., Alt N., Schlücker E., Oeckler O., Schnick W. (2017)
Stoltze J., Izydor M., Hainthaler M., Richter P., Schlücker E., Lebert M. (2017)
B. Frey, C. Seitz, E. M. Weiss, M. Rueckert, E. Schluecker, N. Schaft, R. Fietkau, U. S. Gaipl (2017)
Fikrt A, Brehmer R, Milella VO, Müller K, Bösmann A, Preuster P, Alt N, Schlücker E, Wasserscheid P, Arlt W (2017)
Riedelmeier S, Becker S, Schlücker E (2017)
Steger D, Alt N, Schlücker E (2016)
Körzendörfer A., Temme P., Nöbel S., Schlücker E., Hinrichs J. (2016)
Pohrer B, Zürcher M, Tremmel S, Wartzack S, Schlücker E (2016)
T. G. Steigerwald, A.-C. L. Kimmel, B. Hertweck, N. S. A. Alt, Eberhard Schluecker (2016)
Schimmel S., Künecke U., Meisel M., Hertweck B., Steigerwald T., Nebel C., Alt N., Schlücker E., Wellmann P. (2016)
Pohrer B., Zuercher M., Westerholt A., Bösmann A., Siebert D., Völkl J., Holweger W., Wehrum N., Arlt W., Wasserscheid P., Schlücker E. (2015)
Industrial & Engineering Chemistry Research
Schimmel S, Lindner M, Steigerwald TG, Hertweck B, Richter TMM, Kunecke U, Alt NSA, Niewa R, Schlucker E, Wellmann PJ (2015)
A. Westerholt, M. Weschta, A. Bösmann, S. Tremmel, Y. Korth, M. Wolf, E. Schlücker, N. Wehrum, A. Lennert, M. Uerdingen, W. Holweger, S. Wartzack, and P. Wasserscheid (2015)
Hertweck B., Schimmel S., Steigerwald T., Alt N., Wellmann P., Schluecker E. (2015)
Sporer Michael, Lurz Fabian, Schlücker Eberhard, Weigel Robert, Kölpin Alexander (2015)
Schimmel S, Kunecke U, Baser H, Steigerwald TG, Hertweck B, Alt NSA, Schlucker E, Schwieger W, Wellmann P (2014)
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
Hertweck B., Zhang S., Steigerwald T., Alt N., Niewa R., Schluecker E. (2014)
M. Rossmann, A. Braeuer, E. Schluecker (2014)
B. Hertweck, T. G. Steigerwald, A.-C.L. Kimmel, N. S. A. Alt, E. Schlücker (2014)
Hertweck B., Steigerwald T., Alt N., Schluecker E. (2014)
Hertweck B., Steigerwald T., Alt N., Schluecker E. (2014)
Steigerwald T., Alt N., Hertweck B., Schluecker E. (2014)
Erlekampf J., Seebeck J., Savva P., Meissner E., Friedrich J., Alt N., Schlücker E., Frey L. (2014)
M. Rossmann, A. Braeuer, A. Leipertz, E. Schluecker (2013)
Kortenbruck K., Pohrer B., Schluecker E., Friedel F., Ivanovic-Burmazovic I. (2012)
Alt N., Meissner E., Schlücker E., Frey L. (2012)
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
Roßmann M, Bräuer A, Dowy S, Steigerwald T, Leipertz A, Schlücker E (2012)
Schlücker E., Wasserscheid P. (2011)
Bräuer A, Dowy S, Torino E, Roßmann M, Luther S, Schlücker E, Leipertz A, Reverchon E (2011)
Bräuer A, Dowy S, Leipertz A, Schatz R, Roßmann M, Schlücker E (2010)
Bräuer A, Dowy S, Leipertz A, Schatz R, Roßmann M, Schlücker E (2009)
Pemsel M, Schwab S, Scheurer A, Freitag D, Schatz R, Schlücker E (2009)
Dowy S, Bräuer A, Schatz R, Schlücker E, Leipertz A (2009)
Pemsel M, Schwab S, Scheurer A, Freitag D, Schatz R, Schlücker E (2009)
Schatz R, Schwab S, Scheurer A, Freitag D, Pemsel M, Schlücker E, Roßmann M, Bibow S (2008)
Hilgers C, Uerdingen M, Wagner M, Wasserscheid P, Schlucker E (2008)
Schatz Robert, Schlücker Eberhard, Bräuer Andreas, Leipertz Alfred (2007)
Schatz Robert, Bräuer Andreas, Leipertz Alfred, Schlücker Eberhard (2007)
Predel Tim, Schlücker Eberhard, Wasserscheid Peter, Gerhard D., Arlt Wolfgang (2007)
Bräuer Andreas, Dowy Stefan, Leipertz Alfred, Schatz Robert, Schlücker Eberhard (2007)
Bräuer Andreas, Schatz Robert, Schlücker Eberhard, Leipertz Alfred (2006)
Hilgers C, Uerdingen M, Wagner M, Wasserscheid P, Schluecker E (2006)
Schlücker Eberhard, Müller G., Wasserscheid Peter (2005)