Prof. Dr. Alexander Martin

Prof. Dr. Alexander Martin

Chair Holder
Prof. Dr. Alexander Martin
FAU Erlangen-Nürnberg / Chair of Economy, Discrete Optimization, Mathematics (EDOM)

Person

Publications

Robert Burlacu, Herbert Egger, Martin Groß, Alexander Martin, Marc E. Pfetsch, Lars Schewe, Mathias Sirvent, Martin Skutella (2019)
Grimm V, Martin A, Sölch C, Weibelzahl M, Zöttl G (2018)
Gugat Martin, Leugering Günter, Martin Alexander, Schmidt Martin, Sirvent Mathias, Wintergerst David (2018)
Gugat Martin, Leugering Günter, Martin Alexander, Schmidt Martin, Sirvent Mathias, Wintergerst David (2018)
Burlacu Robert, Egger Herbert, Groß Martin, Martin Alexander, Pfetsch Marc, Schewe Lars, Sirvent, Skutella Martin (2017)
Leugering Günter, Martin Alexander, Schmidt Martin, Sirvent Mathias (2017)
Hiller Benjamin, Koch Thorsten, Pfetsch MarcE., Schmidt Martin, Geißler Björn, Henrion René, Joormann Imke, Martin Alexander, Morsi Antonio, Römisch Werner, Schewe Lars, Schultz Rüdiger, Steinbach MarcC. (2017)
A.~Bärmann, A.~Martin, H.~Schülldorf (2017)
Heidt A, Helmke H, Kapolke M, Liers F, Martin A (2016)
Journal of Air Transport Management
Liers F, Martin A, Pape S (2016)
Grimm V, Martin A, Schmidt M, Weibelzahl M, Zöttl G (2016)
Grimm V, Martin A, Weibelzahl M, Zöttl G (2016)
A.~Bärmann, F.~Liers, A.~Martin, M.~Merkert, Ch.~Thurner, D.~Weninger (2015)
B酺mann A., Heidt A., Martin A., Pokutta S., Thurner Ch. (2015)
Gamrath G., Koch T., Martin A., Miltenberger M., Weninger D. (2015)
Mathematical Programming Computation
L.~Schewe, T.~Koch, A.~Martin, M.~Pfetsch (2015)
Geißler B, Martin A, Morsi A, Schewe L (2015)
Pfetsch M., Fügenschuh A., Geißler B., Geißler N., Gollmer R., Hiller B., Humpola J., Koch T., Lehmann T., Martin A., Morsi A., Rövekamp J., Schewe L., Schmidt M., Schultz R., Schwarz R., Schweiger J., Stangl C., Steinbach M., Vigerske S., Willert B. (2015)
Pruckner Marco, Thurner Christoph, Martin Alexander, German Reinhard (2014)
A.~Martin, J.~Müller, S.~Pokutta (2014)
M.~Pruckner, C.~Thurner, A.~Martin, R.~German (2014)
Fügenschuh A, Geißler B, Gollmer R, Hayn C, Henrion R, Hiller B, Humpola J, Koch T, Lehmann T, Martin A, Mirkov R, Morsi A, Rövekamp J, Schewe L, Schmidt M, Schultz R, Schwarz R, Schweiger J, Stangl C, Steinbach M, Willert B (2014)
Heidt A, Helmke H, Liers F, Martin A (2014)
R.~Borndörfer, N.-D.~Hoang, M.~Karbstein, T.~Koch, A.~Martin (2013)
Koch T., Martin A., Pfetsch M. (2013)
Facets of Combinatorial Optimization: Festschrift for Martin Grötschel
C.E.~Ferreira, U.~Günther, A.~Martin (2012)
O.~Kolb, A.~Morsi, J.~Lang, A.~Martin (2012)
Armbruster M., Fügenschuh M., Helmberg Ch., Martin A. (2012)
Martin A, Klamroth K, Lang J, Leugering G, Morsi A, Oberlack M, Ostrowski M, Rosen R (2012)
A.~Morsi, ler B.~Geiß, A.~Martin (2012)
Martin A., Pokutta S., Schewe L. (2012)
Geißler B, Martin A, Morsi A, Schewe L (2012)
Domschke P, Geissler B, Kolb O, Lang J, Martin A, Morsi A (2011)
Geissler B, Kolb O, Lang J, Leugering G, Martin A, Morsi A (2011)
Martin A., ler B.Geiß, Hayn C., Morsi A., Schewe L., Hiller B., Humpola J., Koch T., Lehmann T., Schwarz R., Schweiger J., Pfetsch E., Schmidt M., Steinbach M., Willert B., Schultz R. (2011)
ler B.Geiß, Martin A., Morsi A., Schewe L. (2011)
Ederer T., U.~Lorenz, A.~Martin, J.~Wolf (2011)
Göllner T., Günther U., Hess W., Martin A., Ulbrich S. (2011)
D.~Mahlke, A.~Martin, S.~Moritz (2010)
A.~Martin, J.~Müller, S.~Pokutta (2010)
ler B.~Geiß, O.~Kolb, J.~Lang, G.~Leugering, A.~Martin, A.~Morsi (2010)
Göllner T., U.~Günther, Hess W., A.~Martin, Ulbrich S. (2010)
E.~Handschin, D.~Mahlke, A.~Martin, C.~Rehtanz, D.~Waniek, A.~Zelmer (2009)
A.~Fügenschuh, ler B.~Geiß, A.~Martin, A.~Morsi (2009)
A.~Fügenschuh, S.~Göttlich, M.~Herty, C.~Kirchner, A.~Martin (2009)
M.~Wäldele, H.~Birkhofer, A.~Fügenschuh, A.~Martin (2009)
A.~Epe, D.~Mahlke, A.~Martin, H.-J.~Wagner, C.~Weber, O.~Woll, A.~Zelmer (2009)
G.~Leugering, A.~Martin, M.~Stingl (2008)
A.~Fügenschuh, H.~Homfeld, A.~Huck, A.~Martin, Y.~Zhi (2008)
M.~Armbruster, Ch.~Helmberg, M.~Fügenschuh, A.~Martin (2008)
SIAM Journal on Discrete Mathematics
A.~Fügenschuh, W.~Hess, L.~Schewe, A.~Martin, S.~Ulbrich (2008)
A.~Fügenschuh, S.~Göttlich, M.~Herty, A.~Klar, A.~Martin (2008)
Anderl A., Kormann M., Rollmann T., Wu Z., Martin A., Ulbrich S., Günther U. (2007)
D.~Mahlke, A.~Martin, S.~Moritz (2007)
E.~Handschin, D.~Waniek, A.~Martin, D.~Mahlke, A.~Zelmer (2007)
D.~Mahlke, A.~Martin, A.~Zelmer (2007)
A.~Fügenschuh, M.~Herty, A.~Klar, A.~Martin (2006)
T.~Achterberg, T.~Koch, A.~Martin (2006)
Operations Research Letters
A.~Martin, M.~Möller, S.~Moritz (2006)
A.~Eisenblätter, H.-F.~Geerdes, T.~Koch, A.~Martin, R.~Wessäly (2006)
Mathematical Methods of Operations Research
A.~Fügenschuh, A.~Martin (2006)
M.~Armbruster, M.~Fügenschuh, Ch.~Helmberg, N.~Jetchev, A.~Martin (2006)
Günther U., Martin A., Ritter K., Wagner T. (2006)
T.~Achterberg, T.~Koch, A.~Martin (2005)
Operations Research Letters
M.~Armbruster, M.~Fügenschuh, Ch.~Helmberg, N.~Jetchev, A.~Martin (2005)
H.~Marchand, A.~Martin, R.~Weismantel, L.A.~Wolsey (2002)
J.~Bokowski, A.~Martin (2002)
R.E.~Bixby, A.~Martin (2000)
Informs Journal on Computing
R.~Borndörfer, C.E.~Ferreira, A.~Martin (1998)
SIAM Journal on Optimization
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1997)
C.E.~Ferreira, A.~Martin, Souza C.C.~de, R.~Weismantel, L.A.~Wolsey (1996)
C.E.~Ferreira, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
Computers & Mathematics With Applications
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
SIAM Journal on Discrete Mathematics
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1996)
European Journal of Combinatorics
M.~Jünger, A.~Martin, G.~Reinelt, R.~Weismantel (1994)
M.~Grötschel, A.~Martin, R.~Weismantel (1993)