Prof. Dr. Peter Wasserscheid

Prof. Dr. Peter Wasserscheid

Head of Chair
Prof. Dr. Peter Wasserscheid
FAU Erlangen-Nürnberg / Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik

Person

Prof. Dr. Peter Wasserscheid is a German chemist, professor of chemical reaction engineering and winner of the Gottfried Wilhelm Leibniz Prize 2006. He is considered a pioneer in the field of ionic liquids. Prof. Wasserscheid is known above all for his work on liquid organic hydrogen carriers such as N-ethylcarbazole and dibenzyltoluene as energy stores for renewable energies.

Publications

Philipp Bachmann, Johann Steinhauer, Florian Späth, Fabian Düll, Udo Bauer, Roman Eschenbacher, Felix Hemauer, Marlene Scheuermeyer, Andreas Bösmann, Miriam Büttner, Christian Neiß, Andreas Görling, Peter Wasserscheid, Hans Peter Steinrück, Christian Papp (2019)
Reichert J, Maerten S, Meltzer K, Tremel A, Baldauf M, Wasserscheid P, Albert J (2019)
Gabriel Sievi, Denise Geburtig, Tanja Skeledzic, Andreas Bösmann, Patrick Preuster, Olaf Brummel, Fabian Waidhas, María A. Montero, Peyman Khanipour, Ioannis Katsounaros, Jörg Libuda, Karl J.J. Mayrhofer, Peter Wasserscheid (2019)
Tânia E. Sintra, Mikhail G. Gantman, Sónia P.M. Ventura, João A.P. Coutinho, Peter Wasserscheid, Peter S. Schulz (2019)
Phillimon M. Modisha, Cecil N.M. Ouma, Rudaviro Garidzirai, Peter Wasserscheid, Dmitri Bessarabov (2019)
Bauer Tanja, Maisel Sven, Blaumeiser Dominik, Vecchietti Julia, Taccardi Nicola, Wasserscheid Peter, Bonivardi Adrian, Gorling Andreas, Libuda Jorg (2019)
Marinkovic Jakob Maximilian, Riisager Anders, Franke Robert, Wasserscheid Peter, Haumann Marco (2019)
Sogaard Alexander, Scheuermeyer Marlene, Boesmann Andreas, Wasserscheid Peter, Riisager Anders (2019)
Jorschick Holger, Bulgarin Alexander, Alletsee Lukas, Preuster Patrick, Boesmann Andreas, Wasserscheid Peter (2019)
Bhuin Radha G., Schreiber Patrick, Heller Bettina S. J., Scheuermeyer Marlene, Wasserscheid Peter, Steinrueck Hans-Peter, Maier Florian (2019)
Robert Stepić, Christian R. Wick, Vinzent Strobel, Daniel Berger, Nataša Vučemilović-Alagić, Marco Haumann, Peter Wasserscheid, Ana Sunčana Smith, David M. Smith (2019)
Ferdi Schüth, Peter Wasserscheid (2019)
Angewandte Chemie International Edition
Narayanan Raman, Sven Maisel, Mathias Grabau, Nicola Taccardi, Jonas Debuschewitz, Moritz Wolf, Haiko Wittkämper, Tanja Bauer, Mingjian Wu, Marco Haumann, Christian Papp, Andreas Görling, Erdmann Spiecker, Jörg Libuda, Hans Peter Steinrück, Peter Wasserscheid (2019)
Wirth J, Englisch S, Wiktor C, Taccardi N, Apeleo Zubiri B, Wasserscheid P, Spiecker E (2019)
Albert J., Kadar J., Heene-Würl N., Hahn S., Nagengast J., Kehrer M., Taccardi N., Collias D., Dziezok P., Wasserscheid P. (2019)
Tobias Müller, John Thomas Dixon, Marco Haumann, Peter Wasserscheid (2019)
Franziska Auer, Dominik Blaumeiser, Tanja Bauer, Andreas Bösmann, Normen Szesni, Jörg Libuda, Peter Wasserscheid (2019)
M. Wu, M. Grabau, N. Taccardi , C. Papp, H.-P. Steinrück, P. Wasserscheid, E. Spiecker (2019)
Patrick Wolf, Manfred Aubermann, Moritz Wolf, Tanja Bauer, Dominik Blaumeiser, Robert Stepic, Christian R. Wick, David M. Smith, Ana Sunčana Smith, Peter Wasserscheid, Jörg Libuda, Marco Haumann (2019)
Karsten Müller, Simon Thiele, Peter Wasserscheid (2019)
Roland Peters, Robert Deja, Qingping Fang, Van Nhu Nguyen, Patrick Preuster, Ludger Blum, Peter Wasserscheid, Detlef Stolten (2019)
Runge P, Sölch C, Albert J, Wasserscheid P, Zöttl G, Grimm V (2019)
Tanja Bauer, Friederike Agel, Dominik Blaumeiser, Sven Maisel, Andreas Görling, Peter Wasserscheid, Jörg Libuda (2019)
Stiegler T, Meltzer K, Tremel A, Baldauf M, Wasserscheid P, Albert J (2019)
Kehrer M, Mehler J, Taccardi N, Nagengast J, Kadar J, Collias D, Dziezok P, Wasserscheid P, Albert J (2018)
Bachmann P, Schwarz M, Steinhauer J, Spath F, Dull F, Bauer U, Silva TN, Mohr S, Hohner C, Scheuermeyer M, Wasserscheid P, Libuda J, Steinruck HP, Papp C (2018)
Bauer T, Stepic R, Wolf P, Kollhoff F, Karawacka W, Wick CR, Haumann M, Wasserscheid P, Smith DM, Smith AS, Libuda J (2018)
Dürr S, Wagner L, Steinberger M, Geiling J, Preuster P, Oechsner R, Wasserscheid P (2018)
Wasserscheid P, Dürr S, Preuster P, Bösmann A, Jorschick H (2018)
Nagengast J, Hahn S, Taccardi N, Kehrer M, Kadar J, Collias D, Dziezok P, Wasserscheid P, Albert J (2018)
Bertleff B, Claußnitzer J, Goebel R, Korth W, Skiborowski M, Wasserscheid P, Jess A, Albert J (2018)
Grabau M, Erhard J, Taccardi N, Calderon SK, Wasserscheid P, Gorling A, Steinruck HP, Papp C (2017)
Xu T, Waehler T, Vecchietti J, Bonivardi A, Bauer T, Schwegler J, Schulz PS, Wasserscheid P, Libuda J (2017)
Zaitsau DH, Pohako-Esko K, Arlt S, Emel'yanenko VN, Schulz PS, Wasserscheid P, Schulz A, Verevkin SP (2017)
Do G, Stiegler T, Fiegl M, Adler L, Korner C, Bosmann A, Freund H, Schwieger W, Wasserscheid P (2017)
Schwarz M, Bachmann P, Silva TN, Mohr S, Scheuermeyer M, Spath F, Bauer U, Dull F, Steinhauer J, Hohner C, Dopper T, Noei H, Stierle A, Papp C, Steinruck HP, Wasserscheid P, Gorling A, Libuda J (2017)
Taccardi N, Grabau M, Debuschewitz J, Distaso M, Brandl M, Hock R, Maier F, Papp C, Erhard J, Neiss C, Peukert W, Görling A, Steinrück HP, Wasserscheid P (2017)
Xu T, Waehler T, Vecchietti J, Bonivardi A, Bauer T, Schwegler J, Schulz PS, Wasserscheid P, Libuda J (2017)
Jorschick H., Preuster P., Dürr S., Seidel A., Müller K., Bösmann A., Wasserscheid P. (2017)
Kaftan A, Klefer H, Haumann M, Laurin M, Wasserscheid P, Libuda J (2017)
Durr S, Muller M, Jorschick H, Helmin M, Bosmann A, Palkovits R, Wasserscheid P (2017)
Kaftan A., Kusche M., Laurin M., Wasserscheid P., Libuda J. (2017)
Preuster P., Papp C., Wasserscheid P. (2017)
Lijewski Martin, Hogg James M., Swadźba-Kwa\ńy Małgorzata, Wasserscheid Peter, Haumann Marco (2017)
Fikrt A, Brehmer R, Milella VO, Müller K, Bösmann A, Preuster P, Alt N, Schlücker E, Wasserscheid P, Arlt W (2017)
Albert J, Wasserscheid P, Bertleff B, Claußnitzer J, Korth W, Jess A (2017)
Bauer T, Voggenreiter M, Xu T, Wahler T, Agel F, Pohako-Esko K, Schulz P, Dopper T, Gorling A, Polarz S, Wasserscheid P, Libuda J (2017)
Cubillas Ana M., Jiang Xin, Euser Tijmen G., Taccardi Nicola, Etzold Bastian J. M., Wasserscheid Peter, Russell Philip St. J. (2017)
Bauer T., Voggenreiter M., Xu T., Wähler T., Agel F., Pohako-Esko K., Schulz P., Döpper T., Görling A., Polarz S., Wasserscheid P., Libuda J. (2017)
Rüde T, Bösmann A, Preuster P, Wasserscheid P, Arlt W, Müller K (2017)
Bauer T., Hager V., Williams M., Laurin M., Döpper T., Görling A., Szesni N., Wasserscheid P., Haumann M., Libuda J. (2017)
Reuß M., Grube T., Robinius M., Preuster P., Wasserscheid P., Stolten D. (2017)
Verevkin SP, Messner J, Emel'yanenko VN, Gantman MG, Schulz PS, Wasserscheid P (2016)
Bajus Stephanie, Agel Friederike, Kusche Matthias, Ní~Bhriain Nollaig, Wasserscheid Peter (2016)
Pliquett D, Schulz PS, Heinemann FW, Bause A, Wasserscheid P (2016)
Grabau M., Krick Calderón S., Rietzler F., Niedermaier I., Taccardi N., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H., Papp C. (2016)
Scheuermeyer M, Kusche M, Agel F, Schreiber P, Maier F, Steinruck HP, Davis JH, Heym F, Jess A, Wasserscheid P (2016)
Pohako-Esko K, Bahlmann M, Schulz PS, Wasserscheid P (2016)
Karousos DS, Kouvelos E, Sapalidis A, Pohako-Esko K, Bahlmann M, Schulz PS, Wasserscheid P, Siranidi E, Vangeli O, Falaras P, Kanellopoulos N, Romanos GE (2016)
Weiss A, Munoz M, Haas A, Rietzler F, Steinruck HP, Haumann M, Wasserscheid P, Etzold BJM (2016)
Bauer T., Mehl S., Brummel O., Pohako-Esko K., Wasserscheid P., Libuda J. (2016)
Pohako-Esko K, Wehner T, Schulz PS, Heinemann FW, Muller-Buschbaum K, Wasserscheid P (2016)
Amende M., Gleichweit C., Xu T., Höfert O., Koch M., Wasserscheid P., Steinrück H., Papp C., Libuda J. (2016)
Amende M., Kaftan A., Bachmann P., Brehmer R., Preuster P., Koch M., Wasserscheid P., Libuda J. (2016)
Klefer H., Munoz M., Modrow A., Böhringer B., Wasserscheid P., Etzold B. (2016)
Do TG, Preuster P, Aslam R, Bösmann A, Müller K, Arlt W, Wasserscheid P (2016)
Preuster P., Wagner L., Nuß A., Geiling J., Steinberger M., Bösmann A., Wasserscheid P. (2016)
Völkl L., Geburtig D., Kiermaier S., Wasserscheid P., Haumann M. (2016)
Geburtig D., Preuster P., Bösmann A., Müller K., Wasserscheid P. (2016)
Aslam R, Muller K, Muller M, Koch M, Wasserscheid P, Arlt W (2016)
Stark K, Keil P, Schug S, Müller K, Wasserscheid P, Arlt W (2016)
Albert J, Wasserscheid P, Jess A, Kern C, Pöhlmann F, Glowienka K (2016)
Müller K., Aslam R., Fischer A., Stark K., Wasserscheid P., Arlt W. (2016)
Heller A, Rausch MH, Schulz PS, Wasserscheid P, Froba AP (2016)
Emel'yanenko VN, Varfolomeev MA, Verevkin SP, Stark K, Muller K, Muller M, Bosmann A, Wasserscheid P, Arlt W (2015)
Tremel A, Wasserscheid P, Baldauf M, Hammer T (2015)
Gleichweit C, Amende M, Hofert O, Xu T, Spath F, Bruckner N, Wasserscheid P, Libuda J, Steinruck HP, Papp C (2015)
Koller TM, Rausch MH, Pohako-Esko K, Wasserscheid P, Froba AP (2015)
Volkl L, Recker S, Niedermaier M, Kiermaier S, Strobel V, Maschmeyer D, Cole-Hamilton D, Marquardt W, Wasserscheid P, Haumann M (2015)
Koller TM, Heller A, Rausch MH, Wasserscheid P, Economou IG, Froba AP (2015)
Matsuda T, Taccardi N, Schwegler J, Wasserscheid P, Steinruck HP, Maier F (2015)
Pohrer B., Zuercher M., Westerholt A., Bösmann A., Siebert D., Völkl J., Holweger W., Wehrum N., Arlt W., Wasserscheid P., Schlücker E. (2015)
Industrial & Engineering Chemistry Research
A. Westerholt, M. Weschta, A. Bösmann, S. Tremmel, Y. Korth, M. Wolf, E. Schlücker, N. Wehrum, A. Lennert, M. Uerdingen, W. Holweger, S. Wartzack, and P. Wasserscheid (2015)
Popp S, Bosmann A, Wolfel R, Wasserscheid P (2015)
Bi SS, Koller TM, Rausch MH, Wasserscheid P, Froba AP (2015)
Arlt W, Boesmann A, Preuster P, Wasserscheid P (2015)
Kaftan A, Schonweiz A, Nikiforidis I, Hieringer W, Dyballa KM, Franke R, Gorling A, Libuda J, Wasserscheid P, Laurin M, Haumann M (2015)
Eypasch M, Zenner M, Peters W, Wasserscheid P (2015)
Steinrück H, Wasserscheid P (2015)
Catalysis Letters
Mehl S., Toghan A., Bauer T., Brummel O., Taccardi N., Wasserscheid P., Libuda J. (2015)
Peters W, Seidel A, Herzog S, Bosmann A, Schwieger W, Wasserscheid P (2015)
Franke R, Hahn H, Quandt T, Wasserscheid P, Haumann M, Walter S (2015)
Reiners J, Kuhlmann S, Rabe V, Hufschmidt J, Westerholt A, Boesmann A, Wasserscheid P (2015)
Boesmann A, Preuster P, Schmidt M, Teichmann D, Wasserscheid P, Arlt W (2015)
Schraven A, Schwab P, Salomon T, Schneider R, Rolker J, Willy B, Zehnacker O, Seiler M, Bahlmann M, Schulz P, Wasserscheid P (2015)
Peters W, Eypasch M, Frank T, Schwerdtfeger J, Körner C, Bösmann A, Wasserscheid P (2015)
Reichert J, Brunner B, Jess A, Wasserscheid P, Albert J (2015)
Brkljača Z, Klimczak M, Miličević Z, Weisser M, Taccardi N, Wasserscheid P, Smith DM, Magerl A, Smith A (2015)
Markiewicz M, Zhang YQ, Bösmann A, Brückner N, Thoming J, Wasserscheid P, Stolte S (2015)
Papp C, Wasserscheid P, Libuda J, Steinruck HP (2014)
Kusche M, Agel F, Bhriain NN, Kaftan A, Laurin M, Libuda J, Wasserscheid P (2014)
Schernich S, Wagner V, Taccardi N, Wasserscheid P, Laurin M, Libuda J (2014)
Rausch MH, Heller A, Herbst J, Koller TM, Bahlmann M, Schulz PS, Wasserscheid P, Froeba AP (2014)
Schernich S, Kostyshyn D, Wagner V, Taccardi N, Laurin M, Wasserscheid P, Libuda J (2014)
Koller TM, Schmid SR, Sachnov SJ, Rausch MH, Wasserscheid P, Froba AP (2014)
Klefer H, Roth D, Eckle I, Schrage C, Bohringer B, Haumann M, Wasserscheid P (2014)
Niedermaier I, Bahlmann M, Papp C, Kolbeck C, Wei W, Calderon SK, Grabau M, Schulz PS, Wasserscheid P, Steinruck HP, Maier F (2014)
Kohler Florian, Gärtner K, Hager V, Haumann M, Sternberg M, Wang X, Szesni N, Meyer K, Wasserscheid P (2014)
Papp C, Wasserscheid P, Libuda J, Steinrück H (2014)
Nachrichten aus der Chemie
Suttil JA, Wasserscheid P, McGuinness DS, Gardiner MG, Evans SJ (2014)
Wagner V, Schulz PS, Wasserscheid P (2014)
Amende M., Gleichweit C., Werner K., Schernich S., Zhao W., Lorenz M.P.A., Höfert O., Papp C., Koch M., Wasserscheid P., Laurin M., Steinrück H.-P., Libuda J. (2014)
Romanos GE, Schulz PS, Bahlmann M, Wasserscheid P, Sapalidis A, Katsaros FK, Athanasekou CP, Beltsios K, Kanellopoulos NK (2014)
Cubillas AM, Schmidt M, Euser TG, Taccardi N, Unterkofler S, Russell P, Wasserscheid P, Etzold B (2014)
Messner J, Schulz PS, Taccardi N, Kuhlmann S, Wasserscheid P (2014)
Kohler FTU, Popp S, Klefer H, Eckle I, Schrage C, Bohringer B, Roth D, Haumann M, Wasserscheid P (2014)
Kolbeck C., Niedermaier I., Deyko A., Lovelock K.R.J., Taccardi N., Wei W., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2014)
Schraven A, Schwab P, Salomon T, Schneider R, Rolker J, Willy B, Zehnacker O, Seiler M, Bahlmann M, Schulz P, Wasserscheid P (2014)
Haumann M., Wasserscheid P. (2014)
RSC Catalysis Series
Amende M., Gleichweit C., Schernich S., Höfert O., Lorenz M.P.A., Zhao W., Koch M., Obesser K., Papp C., Wasserscheid P., Steinrück H.-P., Libuda J. (2014)
Thiemann S, Sachnov SJ, Pettersson F, Bollström R, Österbacka R, Wasserscheid P, Zaumseil J (2014)
Cubillas AM, Jiang X, Euser TG, Taccardi N, Etzold B, Wasserscheid P, Russell P} (2014)
Gleichweit C., Amende M., Bauer U., Schernich S., Höfert O., Lorenz M.P.A., Zhao W., Müller M., Koch M., Bachmann P., Wasserscheid P., Libuda J., Steinrück H.-P., Papp C. (2014)
Brückner N, Obesser K, Bösmann A, Teichmann D, Arlt W, Dungs J, Wasserscheid P (2014)
Papp C., Wasserscheid P., Libuda J., Steinrück H. (2014)
Nachrichten aus der Chemie
Scholz J., Hager V., Wang X., Kohler F.T.U., Sternberg M., Haumann M., Szesni N., Meyer K., Wasserscheid P. (2014)
Kolbeck C., Taccardi N., Paape N., Schulz P.S., Wasserscheid P., Steinrück H.-P., Maier F. (2014)
Lodermeyer F, Costa RD, Casillas R, Kohler Florian, Wasserscheid P, Prato M, Guldi DM (2014)
Dreisbach C, Jentsch J, Heuer L, Wasserscheid P, Rittsteiger A, Mechelhoff M (2014)
Euser TG, Cubillas AM, Jiang X, Unterkofler S, Etzold B, Wasserscheid P, Jones AC, Sadler PJ, Russell P (2014)
Dyballa KM, Franke R, Hahn H, Becker M, Schoenweiz A, Debuschewitz J, Walter S, Woelfel R, Haumann M, Wasserscheid P, Kaftan A, Laurin M, Libuda J (2014)
Wang X., Sternberg M., Kohler F.T.U., Melcher B.U., Wasserscheid P., Meyer K. (2014)
Thiemann S, Sachnov SJ, Gruber M, Gannott F, Spallek S, Schweiger M, Krückel J, Kaschta J, Spiecker E, Wasserscheid P, Zaumseil J (2014)
Schonweiz A, Debuschewitz J, Walter S, Wolfel R, Hahn H, Dyballa KM, Franke R, Haumann M, Wasserscheid P (2013)
Schneider MJ, Haumann M, Wasserscheid P (2013)
Koller TM, Rausch MH, Ramos J, Schulz PS, Wasserscheid P, Economou IG, Froba AP (2013)
Vasylyev S, Damm C, Segets D, Hanisch M, Taccardi N, Wasserscheid P, Peukert W (2013)
Kuschnerow JC, Titze-Frech K, Schulz PS, Wasserscheid P, Scholl S (2013)
Zaitsau DH, Yermalayeu AV, Emel'yanenko VN, Schick C, Verevkin SP, Samarov AA, Schlenk S, Wasserscheid P (2013)
Zeitschrift für Physikalische Chemie-International Journal of Research in Physical Chemistry & Chemical Physics
Gleichweit C., Amende M., Schernich S., Zhao W., Lorenz M.P.A., Höfert O., Brückner N., Wasserscheid P., Libuda J., Steinrück H.-P., Papp C. (2013)
Kuhlmann S, Weber H, Boeger U, Wasserscheid P, Schlenk S, Messner J (2013)
Costa R.D., Werner F., Wang X., Grönninger P., Feihl S., Kohler F.T.U., Wasserscheid P., Hibler S., Beranek R., Meyer K., Guldi D.M. (2013)
Amende M, Schernich S, Sobota M, Nikiforidis I, Hieringer W, Assenbaum D, Gleichweit C, Drescher H, Papp C, Steinrück H, Görling A, Wasserscheid P, Laurin M, Libuda J (2013)
Schernich S., Laurin M., Lykhach Y., Tsud N., Sobota M., Skala T., Prince K.C., Taccardi N., Wagner V., Steinrück H.-P., Matolin V., Wasserscheid P., Libuda J. (2013)
Schneider MJ, Lijewski M, Woelfel R, Haumann M, Wasserscheid P (2013)
Schmidt M., Cubillas A.M., Taccardi N., Euser T.G., Cremer T., Maier F., Steinrück H..-P., Russell P.S.J., Wasserscheid P., Etzold B.J.M. (2013)
Schernich S., Laurin M., Lykhach Y., Steinrück H.-P., Tsud N., Skala T., Prince K.C., Taccardi N., Matolin V., Wasserscheid P., Libuda J. (2013)
Niedermaier I., Taccardi N., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2013)
Cubillas AM, Unterkofler S, Euser TG, Etzold B, Jones AC, Sadler PJ, Wasserscheid P, Russell P (2013)
Titze-Frech K, Ignatiev N, Uerdingen M, Schulz PS, Wasserscheid P (2013)
Kusche M, Enzenberger F, Bajus S, Niedermeyer H, Bösmann A, Kaftan A, Laurin M, Libuda J, Wasserscheid P (2013)
Cubillas Ana María, Schmidt Matthias, Euser Tijmen G., Etzold Bastian J. M., Taccardi Nicola, Unterkofler Sarah, Wasserscheid Peter, Russell Philip St. J. (2013)
R Tietze, S Dürr, S Lyer, N Taccardi, P Wasserscheid, L Canella, F Wagner, W Petry, C Alexiou (2013)
Deyko A., Bajus S., Rietzler F., Bösmann A., Wasserscheid P., Steinrück H.-P., Maier F. (2013)
Kolbeck C., Deyko A., Matsuda T., Kohler F.T.U., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2013)
Teichmann D, Arlt W, Wasserscheid P (2012)
Werner S, Szesni N, Kaiser M, Haumann M, Wasserscheid P (2012)
Albert J, Wolfel R, Bosmann A, Wasserscheid P (2012)
Pitsch F, Krull FF, Agel F, Schulz P, Wasserscheid P, Melin T, Wessling M (2012)
Kiefer J, Congevel MA, Roth D, Obert K, Wasserscheid P, Leipertz A (2012)
Schlenk S, Wasserscheid P, Rijksen C, Noti C, Hanselmann P (2012)
Cubillas AM, Scharrer M, Euser TG, Schmidt M, Etzold BJM, Taccardi N, Wasserscheid P, Russell PS (2012)
Conference on Lasers and Electro-Optics
Teichmann D, Arlt W, Wasserscheid P (2012)
Sobota M., Schernich S., Schulz H., Hieringer W., Paape N., Wasserscheid P., Görling A., Laurin M., Libuda J. (2012)
Boesmann A, Enzenberger F, Maass H, Wasserscheid P (2012)
Niedermaier I., Kolbeck C., Taccardi N., Schulz P.S., Li J., Drewello T., Wasserscheid P., Steinrück H.-P., Maier F. (2012)
Cubillas AM, Schmidt M, Scharrer M, Euser TG, Etzold B, Taccardi N, Wasserscheid P, Russell P (2012)
Koller T, Rausch MH, Schulz PS, Berger M, Wasserscheid P, Economou IG, Leipertz A, Froeba AP (2012)
Kolbeck C., Niedermaier I., Taccardi N., Schulz P.S., Maier F., Wasserscheid P., Steinrück H.-P. (2012)
Thiemann S, Sachnov SJ, Porscha S, Wasserscheid P, Zaumseil J (2012)
Bajus S, Deyko A, Bosmann A, Maier F, Steinruck HP, Wasserscheid P (2012)
Taccardi N., Niedermaier I., Maier F., Steinrück H.-P., Wasserscheid P. (2012)
Wang X., Sobota M., Kohler F.T.U., Morain B., Melcher B.U., Laurin M., Wasserscheid P., Libuda J., Meyer K. (2012)
Li J, Wei W, Nye LC, Schulz PS, Wasserscheid P, Ivanovic-Burmazovic I (2012)
Meyer C, Hager V, Schwieger W, Wasserscheid P (2012)
Zöttl Gregor, Teichmann Daniel, Stark Katharina, Müller Karsten, Wasserscheid Peter, Arlt Wolfgang (2012)
Arlt W, Wasserscheid P (2012)
Franke R, Brausch N, Fridag D, Christiansen A, Becker M, Wasserscheid P, Haumann M, Jakuttis M, Werner S, Schoenweiz A (2012)
Muller B, Arlt W, Wasserscheid P (2011)
Sobota M, Nikiforidis I, Amende M, Zanón BS, Staudt T, Höfert O, Lykhach Y, Papp C, Hieringer W, Laurin M, Assenbaum D, Wasserscheid P, Steinrück H, Görling A, Libuda J (2011)
Rausch MH, Krzeminski K, Assenbaum D, Wasserscheid P, Leipertz A, Froba AP (2011)
Distaso M., Klupp Taylor R., Taccardi N., Wasserscheid P., Peukert W. (2011)
Kohler F.T.U., Morain B., Weiss A., Laurin M., Libuda J., Wagner V., Melcher B.U., Wang X., Meyer K., Wasserscheid P. (2011)
Ladnak V, Ott L, Schlenk S, Wasserscheid P (2011)
Boeing C, Maschmeyer D, Winterberg M, Buchholz S, Melcher B, Haumann M, Wasserscheid P (2011)
Teichmann D, Arlt W, Wasserscheid P, Freymann R (2011)
Scholz J., Loekman S., Szesni N., Hieringer W., Görling A., Haumann M., Wasserscheid P. (2011)
Sobota M, Happel M, Amende M, Paape N, Wasserscheid P, Laurin M, Libuda J (2011)
Taccardi N, Fekete M, Berger ME, Stanjek V, Schulz PS, Wasserscheid P (2011)
Jakuttis M, Schönweiz A, Werner S, Franke R, Wiese K, Haumann M, Wasserscheid P (2011)
Meyer C., Hager V., Geburtig D., Kohr C., Haumann M., Wasserscheid P. (2011)
DGMK International Conference on Catalysis - Innovative Applications in Petrochemistry and Refining
Huang M, Schneiders K, Schulz PS, Wasserscheid P, Weingärtner H (2011)
Wang X., Vogel C.S., Heinemann F.W., Wasserscheid P., Meyer K. (2011)
Schlücker E., Wasserscheid P. (2011)
Berger ME, Assenbaum D, Taccardi N, Spiecker E, Wasserscheid P (2011)
Steinrück H.-P., Libuda J., Wasserscheid P., Cremer T., Kolbeck C., Laurin M., Maier F., Sobota M., Schulz P.S., Stark M. (2011)
Wellner N., Siebeneck K., Ramunno M., Wasserscheid P., Scholl S. (2011)
Wölfel R, Taccardi N, Bösmann A, Wasserscheid P (2011)
Agel F, Pitsch F, Krull FF, Schulz PS, Wessling M, Melin T, Wasserscheid P (2010)
Mokrushin V, Mokrushina L, Arlt W, Assenbaum D, Wasserscheid P, Petri M, Wewers W (2010)
Cremer T, Kolbeck C, Lovelock KRJ, Paape N, Wolfel R, Schulz PS, Wasserscheid P, Weber H, Thar J, Kirchner B, Maier F, Steinruck H (2010)
Werner S, Szesni N, Bittermann A, Schneider MJ, Härter P, Haumann M, Wasserscheid P (2010)
Werner S, Szesni N, Kaiser M, Fischer RW, Haumann M, Wasserscheid P (2010)
Sobota M., Nikiforidis I., Hieringer W., Paape N., Happel M., Steinrück H.-P., Görling A., Wasserscheid P., Laurin M., Libuda J. (2010)
Fröba AP, Rausch MH, Krzeminski K, Assenbaum D, Wasserscheid P, Leipertz A (2010)
Noack K, Schulz PS, Paape N, Kiefer J, Wasserscheid P, Leipertz A (2010)
Szesni N, Mueller S, Fischer R, Wasserscheid P, Haumann M, Oechsner E, Loekman S, Demin A (2010)
Stärk K, Taccardi N, Bösmann A, Wasserscheid P (2010)
Kohler Florian, Roth D, Kuhlmann E, Wasserscheid P, Haumann M (2010)
Werner S, Haumann M, Wasserscheid P (2010)
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering
Mokrushin V, Assenbaum D, Paape N, Gerhard D, Mokrushina L, Wasserscheid P, Arlt W, Kistenmacher H, Neuendonf S, Goke V (2010)
Chemical Engineering & Technology
Kolbeck C., Lehmann J., Lovelock K.R.J., Cremer T., Paape N., Wasserscheid P., Froba A.P., Maier F., Steinrück H.-P. (2010)
Journal of Physical Chemistry B
Gerhard D, Fick F, Wasserscheid P (2010)
Sobota M., Schmid M., Happel M., Amende M., Maier F., Steinrück H.-P., Paape N., Wasserscheid P., Laurin M., Gottfried J.M., Libuda J. (2010)
Sachnov SJ, Schneiders K, Schulz PS, Wasserscheid P (2010)
Kolbeck C., Paape N., Cremer T., Schulz P.S., Maier F., Steinrück H.-P., Wasserscheid P. (2010)
Sobota M., Wang X., Fekete M., Happel M., Meyer K., Wasserscheid P., Laurin M., Libuda J. (2010)
Maier F., Cremer T., Kolbeck C., Lovelock K.R.J., Paape N., Schulz P.S., Wasserscheid P., Steinrück H.-P. (2010)
Taccardi N, Assenbaum D, Berger ME, Bösmann A, Enzenberger F, Wölfel R, Neuendorf S, Goeke V, Schödel N, Maass H, Kistenmacher H, Wasserscheid P (2010)
Wasserscheid P, Joni J (2010)
Wachter P, Zistler M, Schreiner C, Fleischmann M, Gerhard D, Wasserscheid P, Barthel J, Gores HJ (2009)
Lovelock K.R.J., Kolbeck C., Cremer T., Paape N., Schulz P.S., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2009)
Kolbeck C., Cremer T., Lovelock K.R.J., Paape N., Schulz P.S., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2009)
Wang X., Heinemann F.W., Yang M., Melcher B.U., Fekete M., Mudring A.-V., Wasserscheid P., Meyer K. (2009)
Assenbaum DW, Gerhard D, Schulz PS, Wasserscheid P (2009)
Werner S, Szesni N, Fischer RW, Haumann M, Wasserscheid P (2009)
Öchsner E, Schneiders K, Junge K, Beller M, Wasserscheid P (2009)
Öchsner E, Etzold B, Junge K, Beller M, Wasserscheid P (2009)
Schneiders K, Bösmann A, Schulz PS, Wasserscheid P (2009)
Haumann M, Jakuttis M, Werner S, Wasserscheid P (2009)
Carper WR, Langenwalter K, Nooruddin NS, Kullman MJ, Gerhard D, Wasserscheid P (2009)
Schulze J, Tietz W, Wasserscheid P, Boesmann A (2009)
Kuhlmann S., Paetz C., Hägele C., Blann K., Walsh R., Dixon J., Scholz J., Haumann M., Wasserscheid P. (2009)
Wasserscheid P, Paape N, Boesmann A, Schulz P (2009)
Schulz P., Schneiders K., Wasserscheid P. (2009)
Eichmann M, Keim W, Haumann M, Melcher BU, Wasserscheid P (2009)
Obert K, Roth D, Ehrig M, Schönweiz A, Assenbaum D, Lange H, Wasserscheid P (2009)
Wasserscheid P, Assenbaum D, Taccardi N (2009)
Kiefer J, Obert K, Bosmann A, Seeger T, Wasserscheid P, Leipertz A (2008)
Kiefer J, Obert K, Himmler S, Schulz PS, Wasserscheid P, Leipertz A (2008)
Zistler M., Schreiner C., Wachter P., Wasserscheid P., Gerhard D., Gores H. (2008)
Wachter Phillipp, Schreiner Christian, Zistler Markus, Gerhard Dirk, Wasserscheid Peter, Gores HeinerJ. (2008)
Cremer T., Killian M., Gottfried J.M., Paape N., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2008)
Hofmann N, Bauer A, Frey T, Auer M, Stanjek V, Schulz PS, Taccardi N, Wasserscheid P (2008)
Riisager A, Fehrmann R, Haumann M, Wasserscheid P (2008)
Topics in Organometallic Chemistry
Wachter P., Zistler M., Schreiner C., Berginc M., Krašovec U., Gerhard D., Wasserscheid P., Hinsch A., Gores H. (2008)
Paape N., Wei W., Bösmann A., Kolbeck C., Maier F., Steinrück H.-P., Wasserscheid P., Schulz P.S. (2008)
Ehrig M, Gerhard D, Medved M, Obert K, Wasserscheid P (2008)
Wasserscheid P, Schulz P (2008)
Kolbeck C., Killian M., Maier F., Paape N., Wasserscheid P., Steinrück H.-P. (2008)
Riisager A, Fehrmann R, Wasserscheid P (2008)
Hilgers C, Uerdingen M, Wagner M, Wasserscheid P, Schlucker E (2008)
Froba AP, Wasserscheid P, Gerhard D, Kremer H, Leipertz A (2007)
Rasmussen S., Huang J., Riisager A., Hamma H., Rogez J., Winnick J., Wasserscheid P., Fehrmann R. (2007)
Lei Z., Arlt W., Wasserscheid P. (2007)
Wasserscheid P, Gerhard D, Himmler S, Hoermann S, Schulz PS (2007)
Schulz PS, Mueller N, Boesmann A, Wasserscheid P (2007)
Wasserscheid P, Weiss T, Agel F, Werth C, Jess A, Forster R (2007)
Boesmann A, Schulz PS, Wasserscheid P (2007)
Predel Tim, Schlücker Eberhard, Wasserscheid Peter, Gerhard D., Arlt Wolfgang (2007)
Maier F., Gottfried J.M., Rossa J., Gerhard D., Schulz P.S., Schwieger W., Wasserscheid P., Steinrück H.-P. (2006)
Hilgers C, Uerdingen M, Wagner M, Wasserscheid P, Schluecker E (2006)
Weber CF, Puchta R, Hommes NJRVE, Wasserscheid P, van Eldik R (2005)
Wasserscheid P, Metlen A, Brausch N (2005)
Illner P., Zahl A., Puchta R., Van Eikema Hommes N., Wasserscheid P., Van Eldik R. (2005)
Schlücker Eberhard, Müller G., Wasserscheid Peter (2005)