Prof. Dr. Martin Hartmann

Prof. Dr. Martin Hartmann

Head of Institute
Prof. Dr. Martin Hartmann
FAU Erlangen-Nürnberg / Erlangen Catalysis Resource Center , esp. Energy Storage - Thermal Energy Storage iespeicherung

Person

Publications

Ameen Shahid, Alexandra Inayat, Yamini Avadhut, Martin Hartmann, Wilhelm Schwieger (2022)
Stephan Glante, Dorothea Wisser, Martin Hartmann, Markus Joos, Robert E. Dinnebier, Sebastian Bette (2022)
Ying Zhuo, Hong Sun, Md Helal Uddin, Maïssa K.S. Barr, Dorothea Wisser, Philip Roßmann, Julian D. Esper, Sarah Tymek, Dirk Döhler, Wolfgang Peukert, Martin Hartmann, Julien Bachmann (2021)
Grass Jan-Paul, Pals Ulrike, Inayat Alexandra, Schwieger Wilhelm, Hartmann Martin, Dathe Wilfried (2021)
Yangzesheng Sun, Robert F. DeJaco, Zhao Li, Dai Tang, Stephan Glante, David S. Sholl, Coray M. Colina, Randall Q. Snurr, Matthias Thommes, Martin Hartmann, J. Ilja Siepmann (2021)
Martin Hartmann, Wilhelm Schwieger, Matthias Thommes (2021)
Advanced Materials Interfaces
Tobias Weissenberger, Albert G.F. Machoke, Joel M. Kolle, Yamini S. Avadhut, Martin Hartmann, Wilhelm Schwieger (2021)
Stefan Peil, Dorothea Wisser, Melanie Stahle, Philip K. Romann, Yamini S. Avadhut, Martin Hartmann (2021)
Martin Hartmann, Matthias Thommes, Wilhelm Schwieger (2021)
Yu Kai Liao, Paolo Cleto Bruzzese, Martin Hartmann, Andreas Poppl, Mario Chiesa (2021)
Ermer M, Mehler J, Rosenberger B, Fischer M, Schulz PS, Hartmann M (2020)
Wei Lin, Christoph Greve, Sebastian Härtner, Klaus Götz, Johannes Walter, Mingjian Wu, Stefanie Rechberger, Erdmann Spiecker, Sebastian Busch, Tilo Schmutzler, Yamini Avadhut, Martin Hartmann, Tobias Unruh, Wolfgang Peukert, Doris Segets (2020)
Carolin Paula, Dorothea Wisser, Mojca Rangus, Wilhelm Schwieger, Maximilian Hovestadt, Martin Kriesten, Kalju Vanatalu, Andres Oss, Mai Liis Org, Ago Samoson, Martin Hartmann (2020)
Embrechts Heidemarie, Kriesten Martin, Ermer Matthias, Peukert Wolfgang, Hartmann Martin, Distaso Monica (2020)
Heidemarie Embrechts, Martin Kriesten, Matthias Ermer, Wolfgang Peukert, Martin Hartmann, Monica Distaso (2020)
Heidemarie Embrechts, Martin Hartmann, Wolfgang Peukert, Monica Distaso (2020)
Tobias Weissenberger, Albert G.F. Machoke, Jürgen Bauer, Ralf Dotzel, John L. Casci, Martin Hartmann, Wilhelm Schwieger (2020)
Dorothea Wisser, Martin Hartmann (2020)
Kriesten Martin, Schmitz Jürgen Vargas, Siegel Jonas, Smith Christopher E., Kaspereit Malte, Hartmann Martin (2019)
Stephan Glante, Sebastian Bette, Gianpiero Gallo, Robert E. Dinnebier, Martin Hartmann (2019)
Schmitz Juergen Vargas, Kriesten Martin, Hartmann Martin, Kaspereit Malte (2019)
Yong Zhou, Naděžda Žilková, Mariya Shamzhy, Yamini Avadhut, Martin Hartmann, Jiří Čejka, Maksym Opanasenko (2019)
Reif B., Paula C., Fabisch F., Hartmann M., Kaspereit M., Schwieger W. (2019)
Simon Rauch, Frank Piepenbreier, Dorothea Voss, Jakob Albert, Martin Hartmann (2019)
Anastasia Kultaeva, Winfried Böhlmann, Martin Hartmann, Timur Biktagirov, Andreas Pöppl (2019)
Reif B., Somboonvong J., Fabisch F., Kaspereit M., Hartmann M., Schwieger W. (2019)
Anastasia Kultaeva, Winfried Böhlmann, Martin Hartmann, Timur Biktagirov, Andreas Pöppl (2019)
Ermer M, Mehler J, Kriesten M, Avadhut YS, Schulz PS, Hartmann M (2018)
Khan AH, Barth B, Hartmann M, Haase J, Bertmer M (2018)
Hovestadt M, Schwegler J, Schulz PS, Hartmann M (2018)
Toniolo N, Rincon A, Avadhut YS, Hartmann M, Bernardo E, Boccaccini AR (2018)
Kasneryk V, Opanasenko M, Shamzhy M, Musilova Z, Avadhut YS, Hartmann M, Cejka J (2017)
Mondal SS, Hovestadt M, Dey S, Paula C, Glomb S, Kelling A, Schilde U, Janiak C, Hartmann M, Holdt HJ (2017)
Hovestadt M, Vargas Schmitz J, Weissenberger T, Reif F, Kaspereit M, Schwieger W, Hartmann M (2017)
Machoke AGF, Zubiri BA, Leonhardt R, Marthala VRR, Schmiele M, Unruh T, Hartmann M, Spiecker E, Schwieger W (2017)
Schwegler J, Fischer M, Paula C, Schulz PS, Hartmann M (2017)
Reif B, Fabisch F, Hovestadt M, Hartmann M, Schwieger W (2017)
Marthala VRR, Urmoneit L, Zhou Z, Machoke AGF, Schmiele M, Unruh T, Schwieger W, Hartmann M (2017)
Shahid A, Lopez-Orozco S, Marthala VR, Hartmann M, Schwieger W (2017)
Seliverstov A, Rangus M, Hartmann M, Mitchell SG, Streb C (2017)
Zhou X., Liu N., Schmidt J., Kahnt A., Osvet A., Romeis S., Zolnhofer E., Marthala V., Guldi D., Peukert W., Hartmann M., Meyer K., Schmuki P. (2016)
Bendt S, Hovestadt M, Bohme U, Paula C, Doepken M, Hartmann M, Keil FJ (2016)
Fischer M, Schwegler J, Paula C, Schulz PS, Hartmann M (2016)
Schwieger W., Klumpp M., Al-Thabaiti S., Hartmann M. (2016)
Schwieger Wilhelm, Klumpp Michael, Al-Thabaiti Shaeel A., Hartmann Martin (2016)
Zheng K, Taccardi N, Beltran AM, Sui BY, Zhou T, Marthala VRR, Hartmann M, Boccaccini AR (2016)
Hartmann M, Machoke AG, Schwieger W (2016)
Simenas M, Jee B, Hartmann M, Banys J, Poppl A (2015)
Hartmann M, Bohme U, Hovestadt M, Paula C (2015)
Liu N., Häublein V., Zhou X., Venkatesan U., Hartmann M., MačKović M., Nakajima T., Spiecker E., Osvet A., Frey L., Schmuki P. (2015)
Zhou Z, Piepenbreier F, Marthala VRR, Karbacher K, Hartmann M (2015)
Kovaleva EG, Molochnikov LS, Golovkina EL, Hartmann M, Kirilyuk IA, Grigoriev IA (2015)
{Marthala Reddy V. R.}, Friedrich M, Zhou Z, Distaso M, Reuss S, Al-Thabaiti SA, Peukert W, Schwieger W, Hartmann M (2015)
Paul J, Romeis S, Mackovic M, Marthala V, Herre P, Przybilla T, Hartmann M, Spiecker E, Schmidt J, Peukert W (2015)
Dehe D, Wang L, Muller MK, Dorr G, Zhou Z, Klupp-Taylor RN, Sun Y, Ernst S, Hartmann M, Bauer M, Thiel WR (2015)
Liu N, Schneider C, Freitag D, Venkatesan U, Marthala VRR, Hartmann M, Winter B, Spiecker E, Osvet A, Zolnhofer EM, Meyer K, Nakajima T, Zhou XM, Schmuki P (2014)
Kahse M, Werner M, Zhao S, Hartmann M, Buntkowsky G, Winter R (2014)
Gheisi A, Sternig A, Rangus M, Redhammer G, Hartmann M, Diwald O (2014)
Liu N, Schneider C, Freitag D, Hartmann M, Venkatesan U, Muller J, Spiecker E, Schmuki P (2014)
Chandrasekar G, Hartmann M, Murugesan V (2014)
Machoke AG, Knoke IY, Lopez-Orozco S, Schmiele M, Selvam T, Marthala VRR, Spiecker E, Unruh T, Hartmann M, Schwieger W (2014)
Mendt M, Jee B, Himsl D, Moschkowitz L, Ahnfeldt T, Stock N, Hartmann M, Poppl A (2014)
Chandrasekar G, Hartmann M, Murugesan V (2014)
Romeis S, Paul J, Hanisch M, Marthala V. R., Hartmann M, Klupp Taylor Robin N., Schmidt J, Peukert W (2014)
Mundstock A, Bohme U, Barth B, Hartmann M, Caro J (2013)
Kovaleva EG, Molochnikov LS, Golovkina EL, Hartmann M, Kirilyuk IA, Grigor'ev IA (2013)
Bohme U, Barth B, Paula C, Kuhnt A, Schwieger W, Mundstock A, Caro J, Hartmann M (2013)
Böhme U., Paula C., Reddy Marthala V., Caro J., Hartmann M. (2013)
Hartmann M, Kostrov X (2013)
Hartmann M, Fischer M (2012)
Gul-E-Noor F, Jee B, Mendt M, Himsl D, Poppl A, Hartmann M, Haase J, Krautscheid H, Bertmer M (2012)
Zhou Z, Inayat A, Schwieger W, Hartmann M (2012)
Wang L, Shylesh S, Dehe D, Philippi T, Dorr G, Seifert A, Zhou Z, Hartmann M, Taylor RNK, Jia MJ, Ernst S, Thiel WR (2012)
Bao HX, Butz B, Zhou Z, Spiecker E, Hartmann M, Taylor RNK (2012)
Shamzhy MV, Shvets OV, Opanasenko MV, Yaremov PS, Sarkisyan LG, Chlubna P, Zukal A, Marthala VR, Hartmann M, Cejka J (2012)
Wang L, Dehe D, Philippi T, Seifert A, Ernst S, Zhou Z, Hartmann M, Taylor RNK, Singh AP, Jia MJ, Thiel WR (2012)
Bao Huixin, Butz Benjamin, Zhou Zhou, Spiecker Erdmann, Hartmann Martin, Klupp~Taylor Robin N. (2012)
Zhou Z, Taylor RNK, Kullmann S, Bao HX, Hartmann M (2011)
Gul-E-Noor F, Jee B, Poppl A, Hartmann M, Himsl D, Bertmer M (2011)
Mendt M, Jee B, Stock N, Ahnfeldt T, Hartmann M, Himsl D, Poppl A (2010)
Schwieger W, Hartmann M (2010)
Hartmann M., Kullmann S., Keller H. (2010)
Schwieger W., Hartmann M. (2010)
Jung D, Paradiso M, Hartmann M (2009)
Chandrasekar G., Hartmann M., Murugesan V. (2009)
Himsl D., Wallacher D., Hartmann M. (2009)
Umamaheswai V., Hartmann M., Pöppl A. (2005)
Vinu A., Ariga K., Saravanamurugan S., Hartmann M., Murugesan V. (2004)
Hartmann M. (2004)
Hartmann M., Ernst S. (2000)